ευσεβώς

(ΑΜ εὐσεβῶς)
επίρρ. βλ. ευσεβής.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εὐσεβῶς — εὐσεβής pious adverbial (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • благочьстивьно — (13) нар. Благочестиво: благочьстивьно пожиста... бога възлюбила ѥста Стих 1156 1163, 102; давыде богохранимыи. отъ благородьны˫а кръве рожьсѩ. и въспитанъ благочьстивьно. нъ благодать божьствьна˫а тѩ хранѩаше. Там же, 105; дв҃де б҃охранимыи. ѡтъ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ευσεβής — ές (ΑΜ εὐσεβής, ές, Μ και εὐσεβός, όν) 1. αυτός που σέβεται τον θεό και τηρεί τις εντολές του, θρήσκος 2. εκείνος που τόν διακρίνει ευσέβεια (α. «ευσεβείς σκέψεις» β. «εὐσεβεῑ γνώμᾳ») 3. αυτός που νιώθει βαθύ σεβασμό προς τους γονείς, δασκάλους κ …   Dictionary of Greek

  • благочьстьно — (17) нар. Праведно, благочестиво, набожно: отьчьскыимъ блажене. послѣдоу˫а стопамъ... приснопамѩтьнааго брата. оубо въкоупѣ. благочьстьно съвъкоуплена. доушама и тѣлъмь ˫авистасѩ. Стих 1156 1163, 102 об.; то же Мин XII (июль), 114; бл҃гочьстьно… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Johannes Klimakos — Ikonographie der „Himmelsleiter“ Johannes Klimakos (griechisch Ἰωάννης Κλίμακος, * vor 579; † um 649)[1] war ein Heiliger, Mönch und griechischer asketischer Schriftsteller …   Deutsch Wikipedia

  • благовѣрьно — (6) нар. к благовѣрьныи: нѣции. иже по прилучаю бл҃говѣрно кр҃щнi бывше мюромь токмо помазаѥми. КР 1284, 43г; вси, иже хотѩть жити бл҃говѣрно ѡ Х(с)ѣ I(с)сѣ, мучими бывають здѣ КТур XII сп. XIV, 72; да не ѡ(т)речетьсѩ оскоръбити бл҃говѣрно… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благовѣрьнѣ — (2*) нар. То же, что благовѣрьно: ти тако бл҃говѣрнѣ. сконцавшасѩ. при˫атъ ˫а х(с)ъ б҃ъ въ цр(с)тво своѥ. Пр 1383, 2а; онъ же кошь имыи. вервью привѩзанъ. еже спущати приемлѩше. ˫ако же оубо въ вертьпѣ мнихъ. иже присно брань творѩ на всѣхъ. иже… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благочьстиво — (5) нар. к благочьстивыи во 2 знач.: Млада оубо тѣлъмь. доушама же коупьно свѩта˫а ˫ако благочьстиво. обетъшавъша. бога възлюбила ѥста. Стих 1156 1163, 102; братьнею любовию съвъкоупльшас˫а бл҃гочс҃ти||во пожиста. Мин XII (июль), 113 об …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благочьстивѣ — (2*) нар. Благочестиво, богобоязненно, в соответствии с правилами благочестия: вѣжь оубо вьсѩ бл҃гочьстиве. ѥгоже оубо дьржима о таковѣмь нѣкоѥмь еп(с)пѣ. или сельнѣмь еп(с)пѣ... или о иномь комь когда ѡ(т) канона. или простьцѩ. обьщиимь… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благочьстьныи — (44) пр. Православный, основанный на благочестии; святой: люди оучити бл҃гочьстьныимъ словесьмъ ѡ(т) б҃жьствьнааго писани˫а избирающемъ. (τῆς εὐσεβείας) КЕ XII, 49а; бл҃гочьстьныи манастырь студиискыи. УСт XII/XIII, 27; власть оубо даѥмъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.